‘Ademt’ jouw school leren?

Lijkt logisch toch, als je een school bent? Leren is het uitgangspunt voor de leerlingen. Maar wat is leren eigenlijk? Wat is jullie visie op leren? En hoe zit het dan met jezelf en met de leerkrachten? Hoe leer jij? Hoe leren jullie? Leren jullie ook samen?

Veel scholen hanteren een beperkte definitie van leren. Ook als het gaat om een lerende organisatie (Vermeulen, 2016). Deze definitie is vaak gericht op het individuele leren en niet op de ontwikkeling van het sociale systeem van de school. Een ander verschil gaat over of leren slechts een cognitief proces is of dat leren wordt gesitueerd in interactie met de omgeving. Om complexe vragen te kunnen beantwoorden heb je diversiteit in denken nodig en zo te komen tot nieuwe oplossingen.

Dus … hoe is leren in jouw organisatie verweven?

Waarom zou je dat eigenlijk willen, samen leren in een professionele leergemeenschap?

  • Het allerbelangrijkste is dat leerlingen ervan profiteren wanneer leerkrachten participeren in een professionele leergemeenschap.
  • Samen leren is een goede aanpak om een duurzame verandering in school te realiseren.
  • Intensief en diepgaand samenwerken zorgt ervoor dat werkdruk vermindert.
  • Samenwerken in een professionele leergemeenschap bevordert de individuele professionele ontwikkeling van leerkrachten én de schoolontwikkeling.
  • Door samen onderzoeken, reflecteren en ontwerpen kom je tot gezamenlijk betekenisgeving met nieuwe creatieve ontwikkeling tot gevolg.
  • Een professionele leergemeenschap is gericht op daadwerkelijk verbeteren van het dagelijks onderwijs. Daarbij worden theorie en praktijk met elkaar verbonden, waardoor je een duurzame ontwikkeling van toekomstbestendig onderwijs krijgt.

Hoe word je een lerende organisatie in de praktijk van alle dag? Om een professionele leergemeenschap te laten slagen is het belangrijk om je te realiseren dat het een middel is en geen doel op zich. Het draait om de reflectie op de praktijk van alledag en vragen die daarin leven. Een onderwerp voor een professionele leergemeenschap zou bijvoorbeeld differentiatie of omgaan met bepaald gedrag kunnen zijn. Ook zou een vak centraal kunnen staan met vragen die daarin spelen.

Afhankelijk van de vraag en de gemeenschappelijke ambitie van de plg, kan deze binnen een school blijven, maar ook collega’s van meerdere scholen betrekken of bijvoorbeeld externe specialisten die rondom dezelfde vraag werken.

Behalve reflectieve vaardigheden van individuele deelnemers is ook een gemeenschappelijke reflectieve dialoog essentieel, waarin er in vertrouwen en verbondenheid met elkaar kritische vragen gesteld kunnen worden. Om ervoor te zorgen dat de plg niet verwordt tot een papieren tijger is een omgeving nodig waarin geëxperimenteerd kan worden met nieuw handelen in de dagelijkse praktijk om die te verbeteren. Dit vraagt om organisatorische, financiële en materiele mogelijkheden in de organisatie en om ondersteuning en stimulans vanuit de schoolleiding.

Dus…hoe kan jij leren (nog meer) in jouw organisatie verweven? Wat wil jij daarin nog leren?